نکات مربوط به شسشتو و اتو زدن مانتوها :

۱- از آب سرد برای شستشو استفاده کنید.

۳-برای شستشو از مایع لباس و یا شامپو استفاده نمائید.

۳- در زمان اتو کشی درجه حرارت پائین باشد و بر روی لباس پارچه قرار داده شود.

۴- از قرار دادن لباس شسته شده در نور مستقیم خورشید خودداری فرمائید.